Vi var der da det ikke skjedde

Natteravnene er en frivillig organisasjon hvor voksne i organisert form vandrer i sentrumsområder eller i lokalmiljøet på kvelds- og nattetid. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige, og er bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.

Vi skal også bistå personer som av en eller annen grunn ikke er i stand til å ta vare på seg selv, noen ganger ved å formidle kontakt til det offentlige hjelpeapparatet.
Natteravnene griper aldri inn i volds- eller krangelsituasjoner, men observerer og tilkaller politiet ved behov. Flere voksne i gule natteravnvester er ofte nok til at situasjoner ikke oppstår eller eskalerer, og det er den forebyggende effekten vi ønsker å oppnå ute på vandring.

Natteravnenes mål

 • Å gjøre gater og veier til trygge områder for alle aldersgrupper

 • Å få voksnes tilstedeværelse til å virke dempende på rus-, volds- og skadeverksproblematikk

 • Å bevisstgjøre innbyggerne på at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold

 • Å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne ute på vandring

Natteravnene skal

 • Være tilgjengelige

 • Utøve et positivt menneskesyn

 • Ha evnen til å tenke klart når andres tanker har låst seg

 • Utøve varsom verbal konfliktmegling

Natteravnenes historie

Vi har drevet natteravnaktivitet siden 1990. Les mer om vår historie så langt.

Les mer...

Bruk av sosiale medier

Les mer om bruk og retningslinjer for sosiale medier for Natteravnene.


Les mer...

Natteravnenes personvernerklæring

Vedtekter

 • § 1. ORGANISASJON
  Natteravnene er en frivillig, partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon som legger de retningslinjer som er nedlagt i De Forente Nasjoners Menneskerettighetserklæring til grunn for holdningene i sin virksomhet. Organisasjonen ble stiftet 1. mai 1990. Organisasjonen er registrert i enhetsregisteret med organisasjonsnummer: 977482518.
 • § 2. ORGANISASJONENS FORMÅL
  Natteravnene har som formål å bidra til å gjøre byer og tettsteder til tryggere sted å være for alle mennesker, og å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne. Natteravnene vil søke å bidra til å dempe vold og skadeverks problematikk ved sitt nærvær der hvor folk ferdes, samt å bevisstgjøre innbyggerne om at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold.
 • § 3. ORGANISASJONENS VIRKSOMHET
  Formålet fremmes ved at Natteravnene jevnlig arrangerer nattevandringer på steder og i miljøer hvor barn/ungdom og andre oppholder seg. Formålet fremmes gjennom samarbeid med relevante offentlige og private aktører. Natteravnenes formål tilsier å arbeide med holdninger mot vold og vil fremme dette ved deltagelse på ulike aktiviteter hvor det er naturlig.
 • § 4. MEDLEMSKAP
  Medlemskap i organisasjonen er personlig og individuelt. Medlemskap er åpent for de som er enig i, og vil arbeide for organisasjonens formål, jf. § 2. Medlemmer av organisasjonen er:
  a) Deltakere på Natteravnenes aktiviteter
  b) Ledere for aktive lokalgrupper
  c) Årsbetalende (kontingent)

  Styret kan avslutte et medlemskap dersom noen:
  a) Opptrer i strid med organisasjonens formål.
  b) Møter beruset/ruset eller bruker rusmidler på Natteravnenes aktiviteter.
  c) Misbruker organisasjonens navn eller kjennetegn.
 • § 5. ORGANISASJONENS ORGANER
  Omhandler organisasjonens organer i de neste 6 punktene.
 • § 5.1 Årsmøtet
  Årsmøtet utgjør den øverste myndighet i organisasjonen. Møtet er åpent for alle medlemmer. Frammøtte medlemmer har hver én stemme, forutsatt at vedkommende har deltatt på tilsvarende seks vandringer i foregående kalenderår.

  Følgende har stemmerett uavhengig av deltakelse på et bestemt antall vandringer:
  a) Frammøtte ledere for lokale grupper i Oslo og Akershus, begrenset til én leder per gruppe.
  b) Frammøtte styremedlemmer og varamedlemmer i organisasjonen.

  Ordinært årsmøte avholdes én gang per år, fortrinnsvis innen utløpet av april måned. I det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:
  • Konstituering, herunder valg av møteleder, referent og to møtedeltagere til å underskrive årsmøteprotokoll. Årsmøtet velger en møteleder som ikke behøver å være medlem. Ved stemmelikhet gjelder det styrets leder har sluttet seg til.
  • Styrets beretning.
  • Godkjenning av regnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
  • Fastsettelse av kontingent.
  • Fastsettelse av honorar til styret.
  • Behandling av innmeldte saker med styrets innstilling.
  • Valg av styre, med 1. og 2. varamedlem.
  • Valg av valgkomité, etter innstilling fra styret.

  Varsel om årsmøte skal sendes ut til stemmeberettigede medlemmer minst fire uker før avholdelse. Varsel skal angi frist for innsending av saker som ønskes behandlet av årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut til stemmeberettigede medlemmer senest en uke før årsmøtet. Sakspapirer, hvorav innstillingene, vedlegges innkallingen. Informasjon om årsmøtet skal videre kunngjøres ved publisering på foreningens hjemmesider.

  Regnskapet legges ut for gjennomsyn i organisasjonens lokaler en uke før årsmøtet.

  Årsmøtet treffer beslutninger med alminnelig flertall blant de oppmøtte medlemmer. Ved valg av styre og valgkomiteens medlemmer anses den valgt som har flest stemmer. Medlemmer til styret og valgkomiteen velges enkeltvis og etter eget samtykke.

  Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 30 % av stemmeberettigede medlemmer krever det. Regler for innkalling og stemmerett er de samme som ved siste ordinære årsmøte. Møtet kan bare behandle den sak det er innkalt for.

  Endringer av vedtekter kan kun gjøres av lovlig innkalt årsmøte med 2/3 flertall.
 • § 5.2 Valgkomiteen
  Valgkomiteen skal ha tre medlemmer som velges av årsmøtet. Medlemmene velges for to år, men slik at det velges ett medlem i år som ender på oddetall, og to medlemmer i år som ender på partall. Valgkomiteen fremlegger forslag til styremedlemmer på årsmøtet. Valgkomiteen forutsettes å være i virksomhet de siste to måneder før årsmøtet, etter et innledende møte med styret.

  Valgkomiteens medlemmer kan sitte sammenhengende i fire år. For eventuelt å bli valgt på nytt, kreves det at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i to år. Valgperioden opphører ved avslutning av det ordinære årsmøtet i det året valgperioden utløper.
 • § 5.3 Styret
  Organisasjonen ledes av et styre på 5 medlemmer samt 1. og 2. varamedlem. Ett av styremedlemmene og ett av varamedlemmene skal representere, og være aktiv i, hver sin lokale natteravngruppe i Oslo og Akershus. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet.

  Styremedlemmene og varamedlemmene er valgt for to år med mulighet for gjenvalg. For å sikre kontinuitet velger årsmøtet to styremedlemmer og et varamedlem et år, og tre styremedlemmer og et varamedlem det neste år. Ved suppleringsvalg velges medlemmet for den resterende del av valgperioden. Valgperioden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året valgperioden utløper.

  Ingen styre- eller vararepresentant kan være ansatt i organisasjonen, eller inneha lønnet engasjement av kortere eller lengre varighet.

  Det utbetales ikke styrehonorar for styremøtene. Styret honoreres for enkeltoppdrag innenfor rammen vedtatt av årsmøtet.

  Styret konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder blant de valgte styremedlemmer.

  Varamedlemmer innkalles til styremøtene. Leder og nestleder velges for ett år av gangen med adgang til gjenvalg. Styret avholder møte når styrets leder eller minst to av styrets medlemmer anmoder om dette og samtidig angir hvilke saker som ønskes behandlet.

  Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall av de møtende styremedlemmer i alle saker. Styret er beslutningsdyktige når minst tre av medlemmene er til stede.

  Det skal føres protokoll fra styremøtene.
 • § 5.4 Styrets oppgaver
  Styret forvalter organisasjonens anliggender og er ansvarlig for organisasjonens drift. Styret skal videre påse at lover og regler overholdes.

  Styret avgir årsberetning og fastsetter årsregnskap som viser organisasjonens eiendeler og gjeld ved regnskapsårets begynnelse og slutt, og dens inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret.

  Styret kan nedsette en eller flere komiteer for å forbedre og/eller gjennomføre spesielle tiltak eller prosjekter. Minimum ett av styrets medlemmer og/eller daglig ledelse skal være representert i hver komité.

  Styret ansetter daglig leder.
 • § 5.5 Den daglige ledelsen
  Daglig leder foretar den daglige ledelsen av organisasjonen i henhold til de retningslinjer styret har gitt, og de fullmakter som er nedfelt i vedkommendes arbeidsavtale. Daglig leder ansetter øvrig personale i samråd med styret.
 • § 5.6 Organisasjonens representasjon
  Organisasjonen forpliktes av styrets leder alene eller daglig leder alene. Styret kan meddele prokura.
 • § 6. REVISJON
  Organisasjonens regnskaper revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. Revisoren skal hvert år avgi revisjonsberetning til årsmøtet.
 • § 7. OPPHØR AV ORGANISASJONEN, DISPONERING AV MIDLER
  Opphør av organisasjonen vedtas av årsmøtet med to tredjedels flertall. Ved opphør overføres midler organisasjonen disponerer som en gave til annen humanitær virksomhet.