Natteravnene

Velkommen til Natteravnenes offisielle hjemmeside

Natteravnenes offisielle hjemmeside

Vedtekter
med endringer 15.09.2020


§ 1. ORGANISASJON

Natteravnene er en frivillig, partipolitisk og ideologisk uavhengig organisasjon som legger de retningslinjer som er nedlagt i De Forente Nasjoners Menneskerettighetserklæring til grunn for holdningene i sin virksomhet. Organisasjonen ble stiftet 1. mai 1990. Organisasjonen er registrert ienhetsregisteret med organisasjonsnummer: 977482518.

§ 2. ORGANISASJONENS FORMÅL

Natteravnene har som formål å bidra til å gjøre byer og tettsteder til tryggere sted å være for alle mennesker, og å utvikle naturlig kontakt mellom barn/ungdom og edru voksne. Natteravnene vil søke å bidra til å dempe vold og skadeverks problematikk ved sitt nærvær der hvor folk ferdes, samt å bevisstgjøre innbyggerne om at det er naturlig å melde fra om straffbare forhold.

§ 3. ORGANISASJONENS VIRKSOMHET

Formålet fremmes ved at Natteravnene jevnlig arrangerer nattevandringer på steder og i miljøer hvor barn/ungdom og andre oppholder seg. Formålet fremmes gjennom samarbeid med relevante offentlige og private aktører. Natteravnenes formål tilsier å arbeide med holdninger mot vold og vil fremme dette ved deltagelse på ulike aktiviteter hvor det er naturlig.

§ 4. DELTAKELSE

Alle myndige personer som stiller seg bak Natteravnenes formål og vedtekter, kan delta på Natteravnenes aktiviteter.

Rollen som frivillig på Natteravnenes aktiviteter utføres i tråd med vårt formål og de til enhver tid gjeldende retningslinjer for frivillige.

Den som opptrer i strid med vårt formål, retningslinjer eller for øvig opptrer på en måte som anses til skade for Natteravnene, kan nektes deltakelse.

§ 5. ORGANISASJONENS ORGANER

§ 5.1 Årsmøtet
Årsmøtet utgjør den øverste myndighet i organisasjonen. Møtet er åpent for alle deltakere på Natteravnenes aktiviteter.
Fremmøtte representanter for aktive lokalgrupper har stemmerett, begrenset til én stemme per gruppe. Gruppen utpeker selv sin representant.
Medlemmer av organisasjonens styre har hver én stemme. Generalsekretær og frivillighetskoordinatorer i administrasjonen har hver én stemme. Ordinært årsmøte avholdes én gang per år, fortrinnsvis innen utløpet av april måned. I det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

  • Konstituering, herunder valg av møteleder, referent og to møtedeltakere til å underskrive årsmøteprotokoll. Ved stemmelikhet gjelder det styrets leder har sluttet seg til.
  • Styrets beretning.
  • Godkjenning av regnskap og balanse, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd.
  • Fastsettelse av honorar tilstyret.
  • Behandling av innmeldte saker med styrets innstilling.
  • Valg av styre, med 1. og 2. varamedlem.
  • Valg av valgkomité, etter innstilling fra styret.
Varsel om årsmøte skal sendes ut til de stemmeberettigede minst tre uker før avholdelse. Varsel skal angi frist for innsending av saker som ønskes behandlet av årsmøtet. Innkalling til årsmøtet skal sendes ut til de stemmeberettigede senest en uke før årsmøtet. Sakspapirer, hvorav innstillingene, vedlegges innkallingen.

Informasjon om årsmøtet skal videre kunngjøres ved publisering på foreningens hjemmesider.

Regnskapet legges ut for gjennomsyn i organisasjonens lokaler en uke før årsmøtet.

Årsmøtet treffer beslutninger med alminnelig flertall blant de oppmøtte stemmeberettigede. Ved valg av styre og valgkomiteens medlemmer anses den valgt som har flest stemmer. Medlemmer til styret ogvalgkomiteen velges enkeltvis og etter eget samtykke.

Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte når det finner det nødvendig, eller når minst 30 % av de stemmeberettigede krever det. Regler for innkalling og stemmerett er de samme som ved siste ordinære årsmøte. Møtet kan bare behandle den sak det er innkalt for.

Endringer av vedtekter kan kun gjøres av lovlig innkalt årsmøte med 2/3 flertall.

§ 5.2 Valgkomitéen
Valgkomiteen skal ha tre medlemmer som velges av årsmøtet. Medlemmene velges for to år, men slik at det velges ett medlem i år som ender på oddetall, og to medlemmer i år som ender på partall.
Valgkomiteen fremlegger forslag til styremedlemmer på årsmøtet. Valgkomiteen forutsettes å være i virksomhet de siste to måneder før årsmøtet, etter et innledende møte med styret.
Valgkomiteens medlemmer kan sitte sammenhengende i fire år. For eventuelt å bli valgt på nytt, kreves det at vedkommende har vært ute av valgkomiteen i to år. Valgperioden opphører ved avslutning av det ordinære årsmøtet i det året valgperioden utløper.

§ 5.3 Styret
Organisasjonen ledes av et styre på 5 medlemmer samt 1. og 2. varamedlem. Ett av styremedlemmene og ett av varamedlemmene skal representere, og være aktiv i, hver sin lokale natteravngruppe i Oslo og Akershus. Styremedlemmer og varamedlemmer velges av årsmøtet.
Styremedlemmene og varamedlemmene er valgt for to år med mulighet for gjenvalg. For å sikre kontinuitet velger årsmøtet to styremedlemmer og et varamedlem et år, og tre styremedlemmer og et varamedlem det neste år. Ved suppleringsvalg velges medlemmet for den resterende del av valgperioden.
Valgperioden opphører ved avslutningen av det ordinære årsmøtet i det året valgperioden utløper. Ingen styre- eller vararepresentant kan være ansatt i organisasjonen, eller inneha lønnet engasjement av kortere eller lengre varighet.
Det utbetales ikke styrehonorar for styremøtene. Styret honoreres for enkeltoppdrag innenfor rammen vedtatt av årsmøtet.
Styret konstituerer seg selv ved å velge leder og nestleder blant de valgte styremedlemmer.
Varamedlemmer innkalles til styremøtene. Leder og nestleder velges for ett år av gangen med adgang til mgjenvalg. Styret avholder møte når styrets leder eller minst to av styrets medlemmer anmoder om dette og samtidig angir hvilke saker som ønskes behandlet.
Styrets beslutninger treffes med alminnelig flertall av de møtende styremedlemmer i alle saker. Styret er beslutningsdyktige når minst tre av medlemmene er til stede. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 5.4 Styrets oppgaver
Styret forvalter organisasjonens anliggender og er ansvarlig for organisasjonens drift. Styret skal videre påse at lover og regler overholdes.
Styret avgir årsberetning og fastsetter årsregnskap som viser organisasjonens eiendeler og gjeld ved regnskapsårets begynnelse og slutt, og dens inntekter og utgifter i løpet av regnskapsåret.
Styret kan nedsette en eller flere komiteer for å forbedre og/eller gjennomføre spesielle tiltak eller prosjekter. Minimum ett av styrets medlemmer og/eller daglig ledelse skal være representert i hver
komité.
Styret ansetter daglig leder.

§ 5.5 Den daglige ledelsen

Daglig leder foretar den daglige ledelsen av organisasjonen i henhold til de retningslinjer styret har gitt, og de fullmakter som er nedfelt i vedkommendes arbeidsavtale. Daglig leder ansetter øvrig personale i samråd med styret.

§ 5.6 Organisasjonens representasjon
Organisasjonen forpliktes av styrets leder alene eller daglig leder alene. Styret kan meddele prokura.

§ 6. REVISJON

Organisasjonens regnskaper revideres av en registrert eller statsautorisert revisor. Revisoren skal hvert år avgi revisjonsberetning til årsmøtet.

§ 7. OPPHØR AV ORGANISASJONEN, DISPONERING AV MIDLER

Opphør av organisasjonen vedtas av årsmøtet med to tredjedels flertall. Ved opphør overføres midler organisasjonen disponerer som en gave til annen humanitær virksomhet
Vandringsværet i OSLO
Stacks Image 224

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Christian Kroghs gate 10, 0186 OSLO
Telefon: 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no

Nyheter om Natteravnene fra norske nettsteder

Stacks Image 235

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å levere tjenester og analysere trafikk. IP-adressen og brukeragenten din deles med Google sammen med ytelses- og sikkerhetsstatistikk for å sikre tjenestekvalitet, generere bruksstatistikk samt oppdage og håndtere misbruk.