Natteravnene

Velkommen til Natteravnenes offisielle hjemmeside

Natteravnenes offisielle hjemmeside

Starte ny natteravngruppe?

Det finnes natteravngrupper over hele landet som organiseres av ildsjeler, Foreldrearbeidsutvalg (FAU), frivilligsentraler eller andre frivillige organisasjoner. Størrelse og aktivitetsnivået på gruppene varierer mye, men alle grupper er like viktige i det samlede forebyggende arbeidet.

Noen natteravngrupper har faste vandringsdager og -tidspunkt, mens andre har vandringer på spesielle datoer som natt til 1. mai, eller når det er lokale arrangementer. Enkelte grupper vandrer over store geografiske områder, mens andre steker vafler til lokal ungdom og skaper et tilholdssted der natteravnene er. Felles for alle natteravngrupper er å gjøre byer og tettsteder til tryggere steder å være for alle som ferdes ute. De fleste natteravngrupper bruker beina som fremkomstmiddel, men det er også mulig å bruke sykler, motorsykler eller biler for å komme seg rundt.

Vandringene utføres i tråd med Natteravnenes formål og intensjoner. Alle vandrere bes gjøre seg kjent med disse. Ønsker du å starte en natteravngruppe i ditt nærmiljø? Ta kontakt med frivillighetskoordinator på koordinator@natteravnene.no.
  • HVEM KAN STARTE EN NY NATTERAVNGRUPPE ?
  • TIPS OG VEILEDNING
  • PRAKTISK VED OPPSTART
Tab 1
Natteravner på vandring
Det finnes ingen fasitsvar på hvordan man starter og driver en Natteravngruppe.
Forholdene på stedet du bor vil være avgjørende for hvordan arbeidet kan organiseres,
men her er noen råd og tips fra hvordan det kan gjøres:
Tab 2
Styringsgruppe

Sett sammen en styringsgruppe på 3-5 personer som kan organisere og sette i gang arbeidet.

Søk samarbeid

Ta kontakt med aktuelle samarbeidspartnere for gruppa:

Natteravnkontoret i Oslo post@natteravnene.no
Rektorer/skoleledelsen og FAU på stedets skoler (også VGS)
Politiets forebyggende tjeneste i distriktet
Utekontakten i kommunen/bydelen
SLT-koordinator i kommunen/bydelen
Frivillige organisasjoner (Røde Kors, borettslag, idrettslag m.m)
Frivillighetssentralen i kommunen/bydelen

Disse kan bidra med verdifull informasjon og/eller delta i organisering av Natteravnordningen i kommunen/bydelen.

SaLTo-koordinator = Sammen lager vi et trygt Oslo (bydelene)
SLT-koordinator = Sammen lager vi trygghet (kommunene)
FAU = Foreldrearbeidsutvalget


Orienteringsmøte

Inviter til et orienteringsmøte der dere informerer om hva Natteravnene er, hvorfor dere
mener det er behov for å starte en natteravngruppe og hva dere har gjort så langt.

Natteravnkontoret bidrar gjerne med en presentasjon på Power Point. Denne presentasjonen gir et innblikk og generell informasjon hva Natteravnordningen går ut på.
Representant fra Natteravnkontoret kan også stille på slike orienteringsmøter innenfor Oslo/Akershus.

Inviter gjerne en representant fra det lokale politiets forebyggende avdeling, Salto/SLT-koordinator, Utekontakt eller andre personer som arbeider med barn og unge til å si noe om hvordan de opplever forholdene på stedet. Dere kan også invitere representanter fra andre natteravngrupper til å fortelle om sine erfaringer. Natteravnkontoret formidler gjerne kontakt.

Invitasjoner kan sendes til/publiseres via:

Foreldre ved aktuelle skoler (både grunnskole og VGS)
Beboere i nærmiljøet
Aktuelle og fremtidige samarbeidspartnere
Lokale politikere som arbeider med barn og unge
Lokalaviser
Facebook-grupper/opprette et arrangement på Facebook m.m .

Vi anbefaler at det legges frem et skjema på orienteringsmøtet der interesserte kan registrere seg med nødvendig kontaktinformasjon (navn, tlf/mail).

Natteravnkontoret tilbyr informasjonsbrosjyrer på ulike språk som kan tilsendes, hentes eller lastes ned fra vår hjemmeside natteravnene.no

Natteravnordning som forankres i skolen/foreldrebasert gruppe

Der det velges å etablere Natteravnordning med forankring i skole/FAU N (foreldrebasert ordning), må styringsgruppa/FAU ta et valg:

Vandringskveldene fordeles systematisk ut til foreldre på 1 eller flere klassetrinn. Eks: Høstsemester 10. klasse og vårsemester 8. klasse.
Vandringskveldene blir publisert og foreldre velger ut den/de kvelder som hver enkelt passer.
Tab 3
Praktiske detaljer ved oppstart

Kontaktinformasjon:


Når gruppa er etablert, ønsker Natteravnkontoret kontaktinformasjon slik at vi kan opprette et samarbeid, sende vandringsutstyr og publisere den nye gruppen på hjemmesiden natteravnene.no

Send følgende info til post@natteravnene.no:

Navn på natteravngruppen (by/stedsnavn el skole)
Hvor mange vandrere pr vandringskveld (omtrent).
Kontaktperson (1 el flere)
Mailadresse, postadresse og tlf.nr.

Et tips er å opprette en mailadresse som følger natteravnvervet –
ikke privatperson.
Eks: FAU-mail, organisasjonsmail eller Natteravnkontoret kan opprette en mailadresse for
gruppa.

Vandringsutstyr:
Natteravnkontoret sender ut en oppstartspakke på utstyr som vil dekke det som trengs under en vandring.

Oppmøtested:
Gruppen har etablert et oppmøtested og et egnet sted til å oppbevare vandringssekken.
Lag en oversikt med navn og telefonnummer til viktige kontakter for gruppen under vandring (Eks: Politi, brann, ambulanse, Legevakten, Barnevernsvakten, Utekontakten m.m.)
Det er et godt tips å etablere Natteravnordning i kommune/bydel hvor det det eksisterer samarbeid mellom frivilligheten og etablert foreldrenettverk i skolesystemet.

Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å ta kontakt med oss post@natteravnene.no

Lykke til og god vandring!

Alle natteravner er forsikret gjennom Knif forsikring ute på vandring.

Vandringsværet i OSLO
Stacks Image 286

Kontaktinformasjon:
Besøksadresse:
Christian Kroghs gate 10, 0186 OSLO
Telefon: 23 00 21 20
E-mail: post@natteravnene.no

Nyheter om Natteravnene fra norske nettsteder

Stacks Image 297

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å levere tjenester og analysere trafikk. IP-adressen og brukeragenten din deles med Google sammen med ytelses- og sikkerhetsstatistikk for å sikre tjenestekvalitet, generere bruksstatistikk samt oppdage og håndtere misbruk.